Så hanterar vi Coronaviruset

Med anledning av senaste tidens utveckling kring Covid-19 ("Coronaviruset"), där risken för allmän smittspridning i Sverige nu bedöms som mycket hög, beslutar LearningWell att även fortsättningsvis agera efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och en internt upprättad Covid-19-policy.

Det betyder att LearningWell som bolag omedelbart vidtar vad vi tycker är nödvändiga interna och externa försiktighetsåtgärder. Det gör vi för att respektera den oro som råder, värna om anställdas och kunders hälsa och förhindra eventuell smittspridning.

"Det viktigaste är att vi alla visar respekt för den situation vi är i, och agerar hänsynsfullt mot kunder och kollegor", säger Claes-Erik Frölund, koncernchef på LearningWell.

Samtliga av LearningWells medarbetare är fram tills att annat beslut tas instruerade att agera efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utöver dessa har LearningWell också valt att upprätta en Covid-19-policy med förtydliganden och beslut som samtliga kollegor förväntas förhålla sig till.

Covid-19-policy: Så hanterar vi Coronaviruset

  • Medarbetare som har symtom enligt Folkhälsomyndighetens definition, dvs. hosta, feber, snuva, halsont etc, ska inte gå till jobbet. Vare sig arbetsplatsen är ett av LearningWells kontor eller hos kund.
  • Karensdagen är avskaffad enligt regeringens beslut.
  • Arbete hemifrån, där så är möjligt, uppmuntras. Detta gäller även vid oro för smitta. Vid uppdrag mot extern kund ska berörd medarbetare, eller dennes chef, ta upp frågan med uppdragsgivaren.
  • Mindre affärskritiska aktiviteter med externa parter ska, om så möjligt, skjutas upp. Digitala mötesformer i form av video- och/eller telefonkonferens ska istället övervägas.
  • Viktiga möten och aktiviteter som inte kan, eller av andra skäl inte bör skjutas upp, ska genomföras på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Det är varje medarbetares ansvar att ha tillgång till handsprit och även erbjuda externa parter sådan. Hälsningar genom handslag eller omfamningar ska undvikas. Om möjligt ska ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter eftersträvas under hela mötet.
  • Medarbetare som genom smittspårning bedöms kunna vara smittade får inte träffa kollegor eller uppdragsgivare tills eventuell smitta kan uteslutas genom provtagning eller 14 dagar efter att smittan kan ha uppstått.
  • Externa besökare, liksom egna medarbetare, som kommer till någon av LearningWells kontor med symptom enligt ovan ska respektfullt ombes lämna kontoret. Externa besökare ska informeras om denna regel i god tid innan besöket.
  • Kom ihåg: Den enda möjliga vägen för att begränsa spridningen och effekterna av Coronaviruset är att var och en tar sitt ansvar. Även i fall som detta ska vi som företag och individer kunna känna stolthet över vårt agerande.

Vi följer utvecklingen noga och lyssnar till de allmänna rekommendationer som ges av bland annat Folkhälsomyndigheten, WHO och 1177. Texten kan därför komma att uppdateras.

Har du frågor eller funderingar?

Hör av dig till:

Claes-Erik Frölund
Koncernchef, LearningWell
Claes-erik.frolund@learningwell.se
073-351 82 74